STATISTIČNI PODATKI ZA HOTIZA IZ POPISA LETA 2002
STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALSTVA IZ POPISA PREBIVALCEV LETA 2002

SKUPNO ŠT. PREB.

STAROSTNA STRUKTURA

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

777

130

133

117

126

113

59

58

41

 

POVPREČNA STAROST PREBIVALSTVA JE 36,6 LET

MED PREBIVALSTVOM JE BILO PO SPOLU 383 MOŠKIH IN 394 ŽENSK

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV JE 237, POVPREČNA VELIKOST GOSPODINJSTVA PA 3,3 OSEB.

NA HOTIZI JE 245 STAVB S STANOVANJI

 

AKTIVNOST PREBIVALSTVA

 

ŠTEVILO PREBIVALCEV

AKTIVNI PREBIVALCI

OTROCI, UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI

UPOKOJENCI

DRUGI NEAKTIVNI

777

415

201

128

33

   

  IZOBRAZBENA STRUKTURA STARIH NAD 15 LET

 

SKUPAJ

NEPOPOLNA OSNOVNA IZOBRAZBA

OSNOVNA

NIŽJA IN SREDNJA POKLICNA

SREDNJA STROKOVNA IN SPLOŠNA

VIŠJA IN VISOKA

647

35

290

172

123

27

   

  ŠTEVILO DRUŽIN IN ŠTEVILO OTROK

 

ŠTEVILO DRUŽIN

BREZ OTROK

Z ENIM OTROKOM

Z DVEMA OTROKOMA

S TREMI OTROKI

222

43

74

85

20

   

  ŠTEVILO DRUŽIN GLEDE NA ZAKONSKO SKUPNOST

 

ŠTEVILO DRUŽIN

ZAKONSKI PARI

ZUNAJZAKONSKA SKUPNOST

ENOSTARŠEVSKE DRUŽINE

222

180

4

38